white-male-1871436_1920

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych, specjalizacja: Integracja europejska i polityka regionalna oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Studia Podyplomowe: Finanse i Bankowość. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków unijnych, rozliczaniu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz w  zarządzaniu ww. projektami.

Swoją karierę zawodową rozpoczął już w okresie funduszy przedakcesyjnych oraz perspektywy 2004-2006 – m. in. odpowiadał za przygotowanie wniosków dla przedsiębiorców w ramach PHARE, SPO WKP 2004-2006. Przez kolejne lata 2007-2015 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), na stanowisku Głównego Specjalisty – Opiekuna Projektów, a następnie kierownika Działu w Departamencie Funduszy Europejskiej.  W tym okresie zdobył szeroką wiedzę i umiejętności związane z oceną, kontrolą oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WD 2007-2013 (głównie dla JST oraz przedsiębiorców). W ostatnim okresie pracy w UMWD uczestniczył w pracach nad przygotowaniem RPO WD 2014-2020.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu, szerokim umiejętnościom praktycznym zdobytym w dotychczasowej pracy z Wnioskodawcami zarówno po stronie osoby przygotowującej wnioski o dofinansowanie, zarządzającej projektami, jak również po stronie instytucji, która je oceniała i rozliczała, jest w stanie efektywnie i profesjonalnie doradzić Państwu odnośnie możliwych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.

Jednocześnie potrafi świetnie przygotować dokumentację aplikacyjną dającą maksymalną szansę na dofinansowanie w ramach danego programu oraz zagwarantować, że rozliczanie ww. projektów nie przysporzy Państwu niepotrzebnych trudności i komplikacji.

Ponadto posiada wiedzę dot. m. in. zamówień publicznych, pomocy publicznej, oceny oddziaływania na środowisko, trwałości projektów, a więc zagadnień, które są ściśle związane z środkami pomocowymi. 

 

 

wielkanoc2024