Prelegenci

Drukuj stronę Drukuj stronę
Andrzej Brzozowy

brzozowy foto

Ekspert  i praktyk w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich. W latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).
Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prelegent, uczestnik i organizator konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą. Współautor i ekspert w projektach wspierania krajów w zakresie budowania systemów rozwoju regionalnego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra i in.). Doświadczony trener i wykładowca – kilkadziesiąt przeprowadzonych autorskich szkoleń i warsztatów dotyczących polityki miejskiej, rewitalizacji, zarządzania i in.
 
Przemysław Malczewski

pmalczewski

 

Ekspert i praktyk, zawodowo planista przestrzenny, obecnie zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego.Od 15 lat kariery zawodowej, będąc zwolennikiem jak szerokiej transformacji cyfrowej, zajmuje się zastosowaniem i wdrażaniem systemów informacji przestrzennej GIS, jako narzędzi wspomagających procesy decyzyjne na podstawie analizy danych przestrzennych.
Posiadam doświadczenia w zastosowaniu GIS dla działalności projektowej m.in. dla planowania przestrzennego, wspierania prowadzenia polityki rozwoju w ujęciach terytorialnych, rozwoju systemów infrastruktury transportowej, w procesach administracyjnych, w zakresie działań biznesowych opierających swoją działalność o lokalizację, optymalizacji działalności, analiz otoczenia konkurencyjnego czy analiz potencjału rynku, posiadam również kilkuletnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej. Posiadam licencję egzaminatora ECDL EPP GIS oraz ukończony kurs krajowego konsultanta z zakresu wdrażania krajowej infrastruktury przestrzennej.
Tak ugruntowane umiejętności techniczne staram się przekładać na rzecz wsparcia decyzji dla kształtowania polityki rozwoju samorządu województwa dolnośląskiego. Mam na swoim koncie udział w przygotowaniach projektów regionalnych polityk rozwoju od strategii, poprzez plany i programy. Mam również od wielu lat możliwość współudziału w działaniach projektowych w skali międzynarodowej i międzyregionalnej poprzez projekty rozwojowe realizowane w ramach funduszy europejskich.

Dr Marek Obrębalski

Obrębalski Marek - foto-2019

 

 

Począwszy od 1990 roku podejmuje wiele prac na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej jako ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Systemu Analiz Samorządowych. W latach 2006-2010 będąc Prezydentem Miasta Jeleniej Góry pełnił ponadto wiele ważnych funkcji w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych gremiach samorządowych, w tym m.in.: członka Zarządu Związku Miast Polskich, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz członka Komitetu Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy.
Od 2010 roku jest radnym Sejmiku Dolnośląskiego, obecnie jego wiceprzewodniczącym.Pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu społecznych, gospodarczych i przestrzennych problemów rozwoju lokalnego i regionalnego, a także zagadnień metodologicznych statystyki regionalnej.
Realizując zadania w zakresie rozwoju ogólnokrajowego systemu statystyki regionalnej współtworzył m.in. Bank Danych Lokalnych GUS. W latach 2007-2011 był m.in. współprzewodniczącym Zespołu ds. Statystyki Publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a w latach 2011-2015 członkiem tegoż zespołu.Inicjuje oraz uczestniczy aktywnie w wielu pracach na rzecz rozwoju regionu dolnośląskiego będąc m.in. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członkiem Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, przewodniczącym Komitetu Ekspertów ds. Strategii Dolny Śląsk 2030 oraz członkiem Rady Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Jest autorem wielu strategii rozwoju gmin i powiatów.

Ireneusz Ratuszniak

ir

 

 

Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju regionalnego, rewitalizacji i oceny projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w pracy w Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych UPWr. Ekspert z listy Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie rozwój regionalny oraz analiza finansowa. Doradca Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w zakresie Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Obecnie Prezes Zarządu „EffiCon sp. z o.o.” s.k. z siedzibą we Wrocławiu.
Autor i współautor m.in.: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej i Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, programów wojewódzkich strategii rozwoju gmin,  lokalnych i gminnych programów rewitalizacji, studiów wykonalności oraz szeregu recenzowanych publikacji naukowych.

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin zgłaszania propozycji projektów dla Inicjatywy Sudety 2030 został przesunięty do 21.02.2020. 

Formalne przesunięcie terminu będzie możliwe po przesłaniu na adres sudety2030@efficon.pl klauzuli, która została Państwu przekazana w korespondencji email.

Prosimy jednak o kontynuowanie intensywnej pracy na propozycjami projektów !!!