5 dniowy kurs „Stosowanie nowej Ustawy PZP w praktyce”

Szanowni Państwo,
zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kursie  online „Stosowanie nowej Ustawy PZP w praktyce”. 
Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Karwatowicz, ekspert ds. zamówień publicznych.
Harmonogram całego szkolenia został podzielony na 5 dni dlatego też mają państwo możliwość zapisania się na całe szkolenia lub na wybrane przez państwa dni.
Informacje i formularz zgłoszenia pod adresem: https://kurspzp.webankieta.pl/
Poniżej  kalendarz  spotkań wraz z tematami.
 
  Data Godzina Tytuł szkolenia
Dzień 1 29.03.2021 (zmiana terminu) 9:30 – 15:00 Omówienie zmian i kwestii organizacyjnych udzielania
zamówień publicznych
Dzień 2 12.04.2021 9:30 – 15:00 Dokumentacja zamówieniowa
Dzień 3 26.04.2021 9:30 – 15:00 Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia
Dzień 4 07.05.2021 9:30 – 15:00 Środki ochrony prawnej
Dzień 5 17.05.2021 9:30 – 15:00 Umowy o zamówienie
Proponowany program szkolenia:
Dzień 1 – omówienie m.in. zmian w systemie zamówień publicznych, obowiązków zamawiającego w zakresie planowania i sprawozdawczości, wyłączeń z obowiązku stosowania ustawy PZP, organizacji procesu udzielania zamówień, obowiązków osób odpowiedzialnych za udzielania zamówień i ich odpowiedzialności;
Dzień 2 – omówienie m.in. trybów udzielania zamówień publicznych, szacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału, podstaw do wykluczenia wykonawcy, podstaw do odrzucenia oferty, przygotowania dokumentacji zamówieniowej: SWZ, ogłoszenia;
Dzień 3 – omówienie m.in. wszczęcia i przebiegu postępowania, oceny ofert, wyjaśnienia ofert, uzupełniania ofert, poprawy ofert, wyjaśnień rażąco niskiej ceny, uzasadnienia wykluczania wykonawców oraz odrzucania ich ofert, oceny ofert w świetle kryteriów oceny, wyboru oferty najkorzystniejszej;
Dzień 4 – postępowanie przed KIO, „sąd zamówień publicznych” – postępowanie przed Sądem Okręgowym, alternatywne metody rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych;
Dzień 5 – obligatoryjne elementy umów, klauzule abuzywne, zabezpieczenie interesów zamawiających w umowach o zamówienie, zmiany umów o zamówienie.