GMINA GŁOGÓW Z KOLEJNYM DOFINANSOWANIEM NA REWITALIZACJĘ!

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Głogów projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) uchwałą nr 6175/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Tytuł projektu„Przebudowa Alei Wolności w ramach rewitalizacji w Głogowie”

Beneficjent: Gmina Miejska Głogów

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0052/17

Całkowita wartość projektu: 9.003.368,99 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 4.012.554,44 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,47464,idmp,619,r,r