REWITALIZACJA RYNKU W STRZELINIE W RAMACH UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA!

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Strzelin projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) uchwałą nr 6175/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Tytuł projektu„Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie”

Beneficjent: Gmina Strzelin

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0039/17

Całkowita wartość projektu: 2.241.841,61 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.905.565,37 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,47464,idmp,619,r,r