BUDOWA PRZESTRZENI MIEJSKICH – BULWAR NADODRZAŃSKI W GŁOGOWIE Z DOFINANSOWANIEM !!!

Opracowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Miejskiej Głogów projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) uchwałą nr 4942/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.

Tytuł projektu„Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie”

Beneficjent: Gmina Miejska Głogów

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0047/17

Całkowita wartość projektu: 16.157.541,12 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 5.308.975,95 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,43059,dstr,1,txt,NDk0Mi92LzE4