N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN NA LIŚCIE PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ DLA MŚP!

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN,  uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5648/VI/22 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP), (Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), nabór nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21.

 

Tytuł projektu: ZAKUP URZĄDZEŃ DLA URUCHOMIENIA NOWYCH USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PRZEZ N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN

Beneficjent: N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN

Nr projektu: RPDS.01.05.02-02-0066/21

Całkowita wartość projektu: 432.812,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 277.836,59  zł

Więcej szczegółów na stronie:

https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-os-priorytetowa-1-przedsiebiorstwa-i-innowacje-dzial-5/