ŻÓRAWINA Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ KANALIZACJI !!!

Przygotowany przez Zespół EffiCon projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF, spełnił wszystkie kryteria. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 4632/V/17 z dnia 12.12.2017r. zajął 1 miejsce na liście rankingowej i wybrany został do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap I

Nr projektu: RPDS.04.02.02-02-0003/17

Beneficjent: Gmina Żórawina

Całkowita wartość projektu: 16.403.380,88 zł

Kwota dofinansowania: 10.005.138,69 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-dla-poddzialania-4-2-2-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-wrof/