8 GMIN Z PONAD 24 MLN DOFINANSOWANIA NA MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA!!!

Projekt  „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej”  przygotowany przez Zespół EffiCon dla Lidera projektu Gminy Lądek-Zdrój oraz Gmin Partnerskich: Kłodzko Miejskie, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa Zdrój, Radków, Międzylesie, Szczytna oraz Stronie Śląskie,  uchwałą 3455/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego, otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3,4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-lZ.00-02-392/20).

Tytuł projektu„Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej” 

Beneficjent:  Gmina Lądek-Zdrój

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0001/20

Całkowita wartość projektu: 33.370.115,21 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 24.972.236,41 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.dolnyslask.pl/a,120286,uchwala-nr-3455vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-dnia-9-marca-2021-r-w-sprawie-wyboru-projek.html

wielkanoc2024