GMINA ŚWIDNICA Z DOTACJĄ NA NOWE PRZEDSZKOLE

Projekt przygotowany przez Zespół EffiCon dla Gminy Świdnica uchwałą nr 5549/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2018 r otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW (nr naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-277/17). Pozwoli to stworzyć dodatkowe miejsca przedszkolne i zapewnić opiekę dla dzieci rodziców powracających do pracy.

Tytuł projektu„Małe Bystrzaki-równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”

Beneficjent: Gmina Świdnica

Nr projektu: RPDS. 10.01.04-02-0014/17

Całkowita wartość projektu: 791.595,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 666.695,00 zł

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,44616,dstr,1,txt,NTU0OS92LzE4

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-10-1-4-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-zit-aw/