GMINA ŻÓRAWINA Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projekt przygotowany przez zespół EffiCon, pozwolił Gminie Żórawina uzyskać, dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19), co umożliwi budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

 

Tytuł projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina – etap II”

Beneficjent: Gmina Żórawina

Nr projektu: RPDS.04.02.02-02- 0003/20

Całkowita wartość projektu: 3.089.857,37 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.108.738,29 zł

Więcej szczegółów na stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-wyboru-projektow-i-uzyskaly-kolejno-najwieksza-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-rpds-04-02-02-iz-0/